Monday, 17 October 2016

Litania Narodu Polskiego i Modlitwa w intencji Ojczyzny, ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego

Kyrie eleyson. Chryste eleyson. Kyrie eleyson.
Ojcze z nieba, Boże,
Ojcze narodu polskiego, wysłuchaj nas.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Odkupicielu narodu polskiego, ratuj nas.
Duchu święty, Boże,
Nadziejo narodu polskiego, umocnij nas.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, Matko nasza, módl się za nami.
Matko Nieustającej Pomocy, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Matko Dobrej Rady, módl się za nami.
Matko Zwycięska, módl się za nami.
Matko Boska, którą przodkowie nasi wybrali na Królową Polski i Litwy,
Uproś u Syna swego potrzebne łaski Polsce i naszym Sąsiadom.
Święty Józefie, opiekunie rodzin, módl się za nami.
Święty Józefie, opiekunie kobiet brzemiennych i ojców, módl się za nami.
Święty Józefie, opiekunie robotników, módl się za nami.
Święci patroni Polski –
Święty Wojciechu, biskupie i męczenniku,
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku,
Święty Stanisławie Kostko, patronie polskiej młodzieży,
Święty Andrzeju Bobolo, męczenniku,
Święta Jadwigo Królowo, "A któż im łzy powróci?",
Święty Kazimierzu, królewiczu,
Święta Jadwigo Śląska, patronko uchodźców oraz pojednania i pokoju,
Święta Kingo, patronko ubogich,
Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego,
Święty Szczepanie, pierwszy męczenniku,
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa,
Módlcie się za nami.
Wszyscy święci i błogosławieni polscy,
Módlcie się za nami.


Aniele Boży, Stróżu Polski,
Strzeż nas od wszelkiego zła.
Święty Kazimierzu, królewiczu, patronie Litwy,
Módl się za nami.
Święty Jozafacie, patronie Rusi,
Módl się za nami.
Święty Antoni Pieczerski, patronie Ukrainy,
Módl się za nami.
Święty Wacławie, patronie Czech,
Módl się za nami.
Święty Wojciechu, patronie Węgier,
Módl się za nami.
Święty Bonifacy, patronie Niemiec,
Módl się za nami.
Święty Brunonie z Kwerfurtu, przyjacielu Polski,
Módl się za nami.
Święci patroni Europy –
Święty Benedykcie z Nursji,
Święci, Cyrylu i Metody,
Święta Brygido Szwedzka,
Święta Katarzyno ze Sieny,
Święta Edyto Stein,
Módlcie się za nami.
Od niewoli ruskiej, germańskiej, muzułmańskiej i unijnej,
Wybaw nas, Panie.
Boże, przez krew, cierpienia i niedole, jakich
od początku naszych dziejów doświadczał naród polski
od naszych sąsiadów, od Krzyżaków, Tatarów i Turków,
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże, przez krew, cierpienia i niedole Polek i Polaków
uczestniczących we wszystkich powstaniach
i wojnach za Wiarę i Wolność,
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże, przez krew, cierpienia i niedole Polek i Polaków
walczących „O Wolność Waszą i Naszą”,
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże, przez krew, cierpienia i niedole Polek i Polaków
w czasie I i II wojny światowej,
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże, przez krew, cierpienia i niedole Polek i Polaków
pomordowanych na nieludzkiej ziemi,
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże, przez krew, cierpienia i niedole niewolników,
wygnańców, zesłańców i pielgrzymów polskich,
Wysłuchaj nas, Panie.
O niepodległość i wolność dla Ojczyzny naszej,
Prosimy Cię, Panie.
Spraw, aby Wiara nasza była trwałą podstawą naszego codziennego życia,
Prosimy Cię, Panie.
Spraw, aby Nadzieja Twoja zagościła na zawsze w sercach naszych,
Prosimy Cię, Panie.
Spraw, aby Miłość Twoja zwyciężyła wszelkie zło w nas i wokół nas,
Prosimy Cię, Panie.
Za rozbite rodziny polskie,
Przepraszamy Cię, Panie.
Za nienarodzone dzieci polskie,
Przepraszamy Cię, Panie.
Za nasze wady narodowe, nałogi i grzechy,
Przepraszamy Cię, Panie.
Boże, przebacz nam nasze winy,
jako i my, przebaczamy naszym winowajcom.
Boże wzmocnij nas na ciele, na umyśle i na duszy,
abyśmy mogli podnieść się z naszych upadków i naprawić nasze błędy,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Boże, oczyść Miłością Twoją serca i umysły naszych nieprzyjaciół.
Boże, naucz nas miłować naszych nieprzyjaciół.
Boże, naucz nas dobrem zwyciężać zło.
Boże, przez zasługi wiernych sług Twoich – św. Papieża-Polaka, Jana Pawła II, 
św. s. Faustyny Kowalskiej,
Sł. B. Prymasa Tysiąclecia, ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego
i wszystkich polskich świętych i błogosławionych,
Zmiłuj się nad nami.
Boże Miłosierny, okaż miłosierdzie swoje Polsce i całemu światu,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Przyrzekamy miłować Boga, Ojczyznę i Rodzinę.
Szanować godność kobiety i matki.
W wierze ojców naszych i głębokim patriotyzmie
wychowywać zdrowe, szlachetne i wierne pokolenia Polaków.
Żyć na co dzień zgodnie z Ewangelią.
Królowo Polski, wspieraj nas w dobrem i chroń od zła wszelkiego –
Niech hasło „Bóg, Ojczyzna i Rodzina” zjednoczy na nowo naród polski w kraju i poza jego granicami,
Niech Polak będzie Polakowi bratem.
Uproś dla nas potrzebne łaski, abyśmy mogli zrealizować w całej pełni Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego.
Tak nam dopomóż Bóg i Ty, Maryjo, Matko i Królowo nasza.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się,
(Modlitwa w intencji Ojczyzny, ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego)
Wszechmogący i miłosierny Boże, który dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, prosimy Cię, przyjmij nasze modlitwy, które zanosimy dziś do Ciebie. Pozwól, że przedstawimy Ci je za pośrednictwem Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski.
Matko, tyle już razy w dziejach doświadczyliśmy Twojej pomocy. Z tym większą ufnością błagamy Cię, abyś orędowała za naszą Ojczyzną przed obliczem Boga, Ojca ludów i narodów.
Stajemy przed Tobą świadomi powagi chwili, wobec wielkich przemian, trudności i niebezpieczeństw, które przeżywa nasza Ojczyzna.
Przychodzimy do Ciebie pełni niepokoju, a jednocześnie niezachwianej wiary, że Ty jesteś wpośród nas i otaczasz nas swoją macierzyńską opieką.
To Ty, Matko, budzisz w nas poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę, za Naród, za jego dobro i przyszłe losy. Ty wlewasz w serca nasze odwagę i nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem w Ojczyźnie naszej.
Ponawiamy dziś nasze bezgraniczne zawierzenie Tobie. W Twoje dłonie składamy nasze dalsze losy. Z ufnością wołamy do Ciebie o ratunek.
- Ześlij nam światło, wskaż drogę wyjścia z niebezpieczeństw i chaosu społecznego.
- Daj nam jedność, ducha miłości, prawdy i wzajemnego zrozumienia, abyśmy przezwyciężając wszystkie trudności i różnice poglądów, zdołali ocalić wspólne dobro Ojczyzny.
- Udziel nam ducha pokoju i rozwagi, aby nie doszło do rozlewu krwi i wojny.
- Obroń nas, abyśmy nie utracili wolności, nabytej za tak wielką cenę krwi przodków naszych.
- Udziel nam łaski głębokiej, rzetelnej odnowy ducha Narodu, aby każdy z nas podjął trud osobistej przemiany życia, włączając się w wielkie dzieło społecznego odrodzenia Ojczyzny.
Bogurodzico, Matko Chrystusowa, która wiernie wytrwałaś pod krzyżem swojego Syna, pośpiesz na pomoc i nam, Jego dzieciom. Wysłuchaj nas i prowadź drogą sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Amen.

No comments:

Post a comment